•  

    شماره تماس

    061-32907648-50

  • مراجعه حضوری

    شنبه تا پنجشنبه ۷ الی ۱۶

faaren

مدیرعامل و سرپرست دپارتمان مالی و بازرگانی

آقای مهندس محمد باقر حاج خضر

 

سرپرست دپارتمان اداری

آقای مهندس علی عطائی

 

 

سرپرست دپارتمان پروژه ها

آقای مهندس محمد جعفر حاج خضر

 

سرپرست دپارتمان مهندسی

آقای مهندس نواب حسن پور